Greek Quote Authors Greek Flag

Author Profession Quotes Year
Aeschines Statesman 2 389 BC - 314 BC
Aeschylus, Tiny Aeschylus Playwright 85 525 BC - 456 BC
Aesop Author 42 620 BC - 564 BC
Alcaeus Poet 4 620 BC - 580 BC
Alexander the Great, Tiny Alexander the Great Leader 11 356 BC - 323 BC
Anacreon Poet 2
Anaxagoras, Tiny Anaxagoras Philosopher 5 500 BC - 428 BC
Antiphanes, Tiny Antiphanes Writer 4 408 BC - 334 BC
Antisthenes Philosopher 8 444 BC - 371 BC
Archimedes Mathematician 2 287 BC - 212 BC
Aristophanes Poet 20 448 BC - 380 BC
Aristotle, Tiny Aristotle Philosopher 114 384 BC - 322 BC
Aristotle Onassis, Tiny Aristotle Onassis Businessman 9 1906 - 1975
Arrian Historian 3
Athenaeus Author 2
Athenagoras I Clergyman 1 1886 - 1972
Citium Zeno Philosopher 3 335 BC - 264 BC
Clement of Alexandra, Tiny Clement of Alexandra Theologian 7 150 - 215
Cleobulus, Tiny Cleobulus Poet 8 600 BC - 500 BC
Constantine Karamanlis, Tiny Constantine Karamanlis Leader 3 1970 - 1998
Democritus, Tiny Democritus Philosopher 19 460 BC - 370 BC
Demosthenes Statesman 17 382 BC - 322 BC
Diogenes, Tiny Diogenes Philosopher 28 412 BC - 323 BC
Diogenes of Sinope Philosopher 9 412 BC - 323 BC
Empedocles Philosopher 2 490 BC - 430 BC
Epictetus, Tiny Epictetus Philosopher 54 55 - 135
Epicurus, Tiny Epicurus Philosopher 27 341 BC - 271 BC
Euclid Scientist 1 365 BC - 275 BC
Euripides, Tiny Euripides Poet 51 480 BC - 406 BC
Georgios A. Papandreou Politician 26
Giorgio de Chirico Artist 4 1888 - 1978
Giorgos Seferis Poet 5 1900 - 1971
Heraclitus Philosopher 34 544 BC - 483 BC
Herodotus, Tiny Herodotus Historian 40 484 BC - 425 BC
Hesiod Poet 36 800 BC - 720 BC
Hippocrates Scientist 25 460 BC - 357 BC
Homer, Tiny Homer Poet 27 750 BC - 700 BC
Hypatia Philosopher 5
Lucas Papademos, Tiny Lucas Papademos Politician 30 1947
Melina Mercouri Actress 9 1920 - 1994
Menander, Tiny Menander Poet 16 342 BC - 292 BC
Nana Mouskouri Musician 28 1934
Nikos Kazantzakis Writer 12 1883 - 1957
Odysseas Elytis Writer 1 1911 - 1996
Pericles, Tiny Pericles Statesman 14 495 BC - 429 BC
Pindar, Tiny Pindar Poet 13 518 BC - 438 BC
Plato, Tiny Plato Philosopher 112 427 BC - 347 BC
Plutarch, Tiny Plutarch Philosopher 36 46 - 119
Protagoras Philosopher 6 481 BC - 411 BC
Pythagoras, Tiny Pythagoras Mathematician 24 570 BC - 495 BC
Saint Basil Saint 4
Socrates, Tiny Socrates Philosopher 43 469 BC - 399 BC
Sophocles, Tiny Sophocles Author 101 496 BC - 405 BC
Thales Philosopher 3 624 BC - 546 BC
Themistocles Soldier 2 525 BC - 460 BC
Theocritus Poet 3
Theophrastus Philosopher 6 370 BC - 285 BC
Thucydides Historian 14 460 BC - 395 BC
Xenophanes, Tiny Xenophanes Philosopher 5 570 BC - 480 BC
Xenophon, Tiny Xenophon Soldier 10 430 BC - 357 BC

View all Quotes from Greek authors